ASKE (2019)

Luglio 24, 2024
Alla Bua

ASKE (2019)

Intro
Asche
Mamma l’amore
Agapi
Susu nu munte
Spacca
Basta
Stau Sulu
Me pizzica
Blu
Taranta di qua
Rosa russa
Sgannettu
Suttacqua
Purceddu

Share:
Alla Bua - © 2022 - 2023